FARKINDALIK BİLGİLENDİRMESİ

FARKINDALIK BİLGİLENDİRMESİ

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve Şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar. Yatırımcılarla ve paydaşlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve Şirket içi düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

GİZLİLİK

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’ne ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak.
İş gereği öğrenilen bilgileri ve haiz oldukları belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak, spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmamak.
Çalıştıkları şirketler ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmamak.
Önceki işverenlerine ait gizli nitelikteki bilgi ve belgeleri Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’ne ya da diğer çalışanlara açıklamamak ve diğer çalışanlardan da bu tip bilgileri açıklama hususunda talepte bulunmamak.
Duyduklarını şirket içi ve dışı kişilerle paylaşarak dedikodu ortamına izin vermemek, bu durumun iş arkadaşlarının performanslarını etkileyeceğini bilmek.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, Şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.
Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanlı ve eksiksiz olmasını sağlar.

ÇALIŞANLAR

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.
Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.
Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.
Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.
Çalışanların karar alma sürecine etkin katılımını sağlar.
Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde sürekli iletişim ve işbirliği içinde çalışmaları beklenir.
Çalışanlar için etik olmayan davranışların zarar veren ve suç olduğunu gösteren bir kültür ortamını oluşturulmuştur.
Şirket, çalışanlarına ait; kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gerekli görüldüğünde belirlenen yetkiler dahilinde yetkili kişilerce Şirketin amaçları doğrultusunda kullanılır.

PAYDAŞLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.
Pay değerini maksimize etmeyi hedefleyen Şirket, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygular.
Paydaşlarına kar dağıtım politikasına uygun kar payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.
Yatırımcılar, finansal analistler ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin ‘’Bilgilendirme Politikası’’ çerçevesinde yapılır.
Görev ve yetki verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiçbir çalışan şirketi temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. müşteriler ile olan ilişkilerinde dürüst ve adil davranır.
Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözüm üreterek müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çaba gösterir.
Müşterilerini, sadece sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, fayda ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirir ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.
Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkilerine yönelik çalışmalar yapar.
Müşterilerine kaliteli ve en üst düzeyde hizmet sunar.
Müşterilerin Şirketin hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir.

RAKİPLERLE İLİŞKİLER

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerinin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.
Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.

ÇIKAR ÇATIŞMALARIN ÖNLENMESİ

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. bireysel çıkarlar ile Şirketin veya müşterilerin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler.
Çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik her türlü tedbiri alır.

KALİTE

Kalite politikasının ve ilişkili kalite hedeflerinin farkındalıklarının sağlamak ve güvence altına almak.
Ürün güvenliğine olan katkılarının farkındalığını sağlamak ve güvence altına almak.
Kalite Yönetim Sistemine uygun olmamanın olası sonuçları hakkında farkındalık sağlamak ve güvence altına almak.
Müşteri memnuniyeti ve dünya klasında üretim amacıyla süreçlerinde mükemmel olmayı hedeflemek.
İyileştirilmiş kalite performansının faydalarının firmamız kalite yönetim sisteminin etkinliğine olan katkıları hakkında farkındalık sağlamak ve güvence altına almak.
Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti.’in kalite kültürüne katılımını, bu konudaki yetkinliğini ve yaratıcılığını desteklemek.
Ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğuna, ürün güvenliğine olan katkıları sonucunda kalite seviyesini sürekli geliştirerek en rekabetçi düzeye yükseltmek.
Gelişen üretim teknolojisi ve müşteri beklentilerine göre Kalite Yönetim Sistemi’ni güncellemek ve müşteri odaklı cevaplar vermek.
Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla ilgili kalite yönetim sisteminin dökümante edilmiş bilgisi ve değişikliklerinin, süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak.

SOSYAL & TOPLUMSAL SORUMLULUK VE ÇEVRE

Tugunmak Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şti. tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.
Doğal kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.
İnsanların yaşam standartlarını artıracak gelişmelere öncelik verir.
Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları destekler.
Karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınılır.
Şirket ve çalışanlarının iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalıklarının yüksek olmasına gayret edilerek iş ve özel yaşamlarında karbondioksit salımını azaltacak, sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak tedbirleri almaları desteklenir.